Andre anlæg

Andre anlæg

Læs her mere om vores andre produkter:

Pilefordampningsanlæg– Velegnet til SOP krav, hvis du har god plads på din ejendom.
Hydraloop – Spar på drikkevandet med dette moderne og effektive system til genbrug af renset spildevand i hjemmet.
Biologiske sandfilter – Hvis du ønsker en spildevandsløsning, der kan ligge under jorden og ikke være synlig.
Rodzoneanlæg – Hvis du har brug for ”efterpolering” på det beplantede filter.
Brøndbeskyttelse– Hvis du er ejer af en drikkevandsboring og du har behov for at beskytte den yderligere mod forurening, kan vi tilbyde en brøndbeskyttelse hertil.
Få her mere viden om de forskellige løsningsmuligheder vi tilbyder.

Pilefordampningsanlæg

Et pilefordampningsanlæg – også kaldet pilerensningsanlæg – er en rigtig god løsning, hvis du har fået påbud om at rense for fosfor (P-krav), men ikke har mulighed for at nedsive afløbsvandet fra spildevandsrensningen.

Pilefordampningsanlægget opfylder alle udledningskrav – både S, O og P, fordi det har membran i bunden og derfor ingen afløb. Alt spildevand, samt alt regnvand som falder på selve anlægget, fordampes via piletræerne plantet i anlægget.

Denne anlægstype er som den eneste helt fri for statsafgift, for eftersom alt vandet fordampes, har anlægget overhovedet ikke nogen udledning til det omgivende miljø. De øvrige faste driftsudgifter til et pilerensningsanlæg er også helt i bund; der er kun eludgifter til den pumpe der pumper vandet ud i anlægget, og ingen servicekontrakt er krævet fra myndighedernes side.

Et pilefordampningsanlæg dimensioneres individuelt efter den aktuelle mængde spildevand og nedbør, men fylder ca 240 m2 for én husstand. Derfor er investeringen i etableringen relativ dyr, da det kræver en del gravearbejde. Til gengæld får du gratis brændsel til dit træfyr, for 1/3 af pilene skal hvert år høstes ved roden; det svarer til ca. 20 liter olie per person om året. ( Pilenes brændværdi pr kvm svare til ca 0,75 l olie).

Sådan virker et pilefordampningsanlæg

Spildevandet ledes fra bundfældningstanken ud til det lukkede pilerensningsanlæg, hvor det fordeles over hele arealet. Jorden opsamler affaldsstofferne i løbet af vinteren, hvor bassinet fungerer som et lager. Pilene renser jorden for disse stoffer i løbet af vækstsæsonen, idet spildevandet anvendes som næring til væksten. Pilene har et tæt forgrenet rodnet, og omsætter og fordamper alt spildevand og al nedbør, der falder i anlægget. Når pilene høstes og vedmassen fjernes, fjernes således også næringsstofferne. Pil har fra naturens hånd enestående renseevner, og de sorter der bruges i pilerensningsanlægget er særligt udvalgte typer af høj kvalitet, som i kombination sikrer optimal rensning og fordampning.

Hent her et info-ark med pris-eksempel på pilefordampningsanlæg.

Udvidelse af pileanlæg

Hvis man gennem flere vintre har måttet fjerne vand fra overfladen af et pileanlæg, tyder det på, at belastningen med spilde- og regnvand er blevet for stor, og at anlægget må udvides.

Pileanlæg er typisk nøje dimensioneret i forhold til den spildevandsbelastning der er opgivet i ansøgningsfasen. Selvom pileanlæggene kan fordampe mere vand når piletræerne bliver større, kan anlæggene være følsomme overfor ændringer i vandmængde og i tilførsel af næringsstoffer. Et øget antal beboere eller et generelt øget vandforbrug vil således betyde at der er behov for en udvidelse af pileanlægget.

Udvidelsen kan gøres på to måder: enten med et beluftet beplantet filteranlæg eller med endnu et pileanlæg

Udvidelse af pileanlæg med beluftet beplantetfilteranlæg
Hvis pileanlægget er overbelastet med en stor vandmængde, kan anlæggets kapacitet udvides med et beluftet filteranlæg. Et beluftet filteranlæg er velegnet til at rense spildevand der er opblandet med regnvand, som det kan være tilfældet med overløbsvand fra pileanlæg. Det rensede vand fra et beluftet anlæg kan efterfølgende nedsives i en faskine eller udledes til recipient.

Udvidelse af pileanlæg- med endnu et pileanlæg
Udvidelsen af et pileanlæg kan ske ved, at man graver et nyt bassin efter det eksisterende, opbygget efter de samme principper. Trykrøret forlænges fra det nuværende bassin til det nye. Hvis der ikke er plads i forlængelse af det eksisterende kan det anlægges ved siden af det nuværende anlæg, dog med minimum 10 meters mellemrum for en optimal fordampning.

Begge udvidelser kræver en tilladelse ved kommuner. Kilian Water kan hjælpe med ansøge, og lave både dimensionering og tegninger.

Hydraloop- Genbrug husets vand

 • Elegant design kombineret med kompakt og banebrydende teknologi gør Hydraloop til et særdeles effektivt og brugervenligt vand-genbrugssystem til boliger.
 • Hydraloop fjerner snavs, sæbe og anden forurening fra dit bade- og vaskemaskinevand.
  Vandet kan herefter genbruges i huset til toiletskyl, tøjvask og evt havevanding.
Hydraloop – System

Systemet kombinerer seks forskellige teknologier i renseprocessen, hvoraf den sidste er desinfektion med UV-lys.
Til sammen giver alle disse rensetrin en særdeles høj kvalitet af det rensede vand.
Hydraloop er selvrensende, og kræver derfor et minimum af vedligehold.
Det indbyggede sikkerhedssystem overvåger rensningen og giver dig automatisk besked, hvis der er uregelmæssigheder.

Hydraloop, grå
Hydraloop – reducering af vandforbrug

Med Hydraloop kan du genbruge op til 95 % af badevandet og evt. op til 50% af vaskemaskinevandet. På denne måde recirkulerer og genbruger man op til 85 % af husholdningens interne vandforbrug. Der er økonomisk interessant, især hvis din ejendom udleder spildevand til offentlig kloak, samletank eller pileanlæg.

Hydraloop reducerer vandforbruget med 45 %, spildevandsudledningen med 45 %, kulstof-fodaftrykket med 6 %, sparer på energien i områder med kolde vintre og giver på den måde lavere vand- og energiregninger.

Hydraloop renseteknologi er patenteret i Europa og USA, og yderligere patenter er anmeldt.
Vejledende pris for Hydraloop Home: 27.844 ex. moms/ 34.805 inkl. Moms.
Beløbet er ekskl. fragt og installation.

Læs mere om Hydraloop her i folderen 

Biologisk sandfilter

Det biologiske sandfilter er egnet

 • hvis du vil have et “underjordisk” anlæg som ikke ses; man ser kun udluftningsrør
 • hvis du ikke må nedsive i et almindeligt nedsivningsanlæg, fx pga egen drikkevandsboring
 • hvis du har adgang til dyb afløbsdræn ( mindst 1,60 m dyb)

Et biologisk sandfilter opfylder SO-krav, men der kan tilkobles en faskine, så vandet efterfølgende nedsives og dermed også opfylder P-kravet.

Det biologiske sandfilter koster i etablering cirka det samme som et standard beplantet filter, men det har et kortere levetid, da anlægget er dækket til med jord som frostsikring. Hermed formindskes adgang af ilt til mikro-organismer.

Anlægget kræver for en standard husholdning mindst 25 m2.

Rodzoneanlæg

Det ilt-rige beplantede filteranlæg er langt mere effektivt til spildevandsrensning end rodzoneanlægget, som er mere ilt-fattigt. Derfor anlægger vi ikke rodzoneanlæg til hovedrensning. Men rodzoneanlæggets iltfattige miljø kan udnyttes som “efterpolering”, hvis der er særligt behov for at fjerne nitrat (denitrifikation). Hvis man anlægger et beplantet filter som hovedrensning for at fjerne ammonium, og serieforbinder det med et rodzoneanlæg, fås en rigtig god rensning af total-N. Dette er kendt som en VF-HF (Vertical-Flow- Horizontal-Flow) løsning indenfor “Constructed Wetlands” (fælles betegnelse for alle anlæg der bygger på et beplantet filter princip).

Rodzoneanlæg vs beplantet filteranlæg

Et rodzoneanlæg er tilplantet med tagrør, lige som et beplantet filteranlæg, så ude fra set ligner de umiddelbart hinanden. Men der er stor forskel på de to anlæg. Det beplantede filteranlæg er videreudviklet og opgraderet i takt med nyeste viden og erfaringer på området, og er derfor langt mere effektivt.

Eksempler på væsentlige forskelle:

 • Vandstand: I et rodzoneanlæg er vandstanden op til terræn. I et beluftet beplantet filter er vandstanden ca 5 cm under terræn, mens de tre andre typer af beplantet filter ikke har vand stående i anlægget.
 • Fordeling af vand: I et rodzoneanlæg ledes vandet ind i den ene ende. I et beplantet filter fordeles vandet via fordelerrør over hele filterarealet.
 • Flow: I et rodzoneanlæg flyder vandet horisontalt gennem filteret. I et beplantet filter er der primært vertikalt flow.
 • Recirkulering: I et rodzoneanlæg er der ikke mulighed for recirkulering af det rensede vand. Et beplantet filteranlæg kan etableres med recirkulering.
 • Iltning: Et rodzoneanlæg har ikke mulighed for tilførsel af ilt. Et beplantet filteranlæg har udluftning via dræn i bunden, og det beplantede filter med beluftning iltes via beluftningen. Vandets vertikale flow trækker desuden ilt med ned i filtermaterialet.
 • Filtermateriale: Et rodzoneanlæg er fyldt med vasket sand. Et beplante filteranlæg har både vasket sand og ærtesten; (det beluftede dog kun ærtesten).

Beskyt din brønd eller boring

Bevar din brønd eller boring

En effektiv brøndbeskyttelse kan standse nedsivning fra arealet omkring brønden, og gør det muligt at hindre colibakterier og kim i vandet.

Beskyt din brønd; Hvordan ? Et areal på 25-30 m2 rundt om brønden graves fri i ca 30 cm dybde, og underlaget nivelleres med et fald ud fra brønden. En PE-membran lægges ud omkring brønden, og sluttes tæt omkring brøndringen. Membranen beskyttes både fra neden og fra oven af en tyk geotekstil, så skarpe småsten ikke gnaver hul i den. Herefter lægges belægningen igen ovenpå og området re-etableres.

Materialepris inkl. moms:

 • Membran og fiberdug til 5 x 5 m. (brønd-diameter < 1 m) : 2.888 kr.
 • Membran og fiberdug til 6 x 6 m. (brønd-diameter > 1 m) : 3.990 kr.
 • ”Wrap” til selve brønd-ringen (hvis brøndringen er utæt)  : 1.140 kr.