Forsyninger

Forsyninger

Information til forsyninger, som er interesserede i grønne løsninger på spildevandsrensning og rensning af regnvandsbetingede udledninger.

Læs her på siden om:

1. Naturlig spildevandsrensning

 • FN anerkender beplantet filteranlæg som vigtigt udviklingsspor
 • CO2 værdier og driftsudgifter i decentrale grønne filtre
 • God økonomi i decentral rensning- Rapport fra Miljøstyrelsen

2. Rensning af regnvandsbetingede udledninger

 • Rensning af “First Flush”
 • Projekt Sikket Søbad
 • Research and Development

3. Internationalt Netværk

Kilian Water har de senere år samarbejdet med forsyningsselskaber omkring decentral spildevandsrensning i det åbne land. Vi tilbyder forskellige modeller for samarbejdet. Vores anlæg og forretningsmodeller er tilpasset forsyningsselskabernes behov for sikkerhed og stabil drift. Vi tilbyder naturligvis fuld servicering af vores anlæg.

Beplantede filteranlæg er en konkurrencedygtig, effektiv og veldokumenteret renseløsning. Den kan med fordel anvendes til enkelthusstande såvel som til hele landsbyer eller sommerhusområder, fordi det beplantede filteranlæg kan indrettes fleksibelt efter forholdene.

Særligt vores nyeste anlægstype, det beplantede filter med aktiv beluftning, har stor interesse når det gælder større anlæg til eksempelvis en landsby. Dette anlæg er meget pladsøkonomisk samt meget fleksibelt på grund af beluftningen. Fleksibiliteten understreges af det afsluttede projekt Sikkert Søbad ved Skanderborg sø, som viser filterets robusthed, også ved relativt høj hydraulisk belastning fra kloakoverløb.

FN anerkender beplantet filteranlæg som vigtigt udviklingsspor

FNs World Water Assessment Programme er udkommet med en rapport, der konkluderer at beplantede filteranlæg (Constructed Wetlands-teknologi) er et vigtigt udviklingsspor. Der står eksempelvis følgende om deres gode egenskaber for fjernelse af miljøfremmede stoffer:

Constructed wetlands that mimic the functionality of natural wetlands are among the most commonly used Nature Based Solutions (NBS) for treating domestic wastewater. They use wetland vegetation, soils and their associated microbial functions to remove excess nitrogen, phosphorus, potassium and organic pollutants. Both natural and constructed wetlands also biodegrade or immobilize a range of emerging pollutants. Among 118 pharmaceuticals monitored in conventional wastewater treatment influents and effluents, nearly half were removed only partially with an efficiency of less than 50% (UNESCO/HELCOM, 2017). Studies have demonstrated that constructed wetlands can provide an alternative solution for the removal of emerging pollutants from domestic wastewater and thereby effectively complement conventional wastewater treatment systems. The effectiveness of constructed wetlands to remove various pharmaceuticals has been demonstrated in Ukraine (Vystavna et al., 2017; UNESCO, forthcoming) (Box 3.3), as well as by other studies at pilot scale (Matamoros et al., 2009; Zhang et al., 2011) and full scale (Vymazal et al., 2017; Vystavna et al., 2017). These results suggest that, for some of these emerging pollutants, NBS work better than grey solutions and in certain cases may be the only solution.

Link til rapporten

CO2-værdier og driftsudgifter  i decentrale grønne filtre opgjort i ”Rethink Business”

Ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller har været omdrejningspunktet i vores afsluttede projekt 2018, Rethink Business, drevet af Væksthus Midtjylland og Lifestyle og Design Cluster. Med deltagelsen i Rethink Business projektet er Kilian Water blevet bekræftet i vores udviklingsstrategi omkring større anlæg i det åbne land, og vi har fået sat nogle interessante tal på vores miljøprofil i den kontekst. Etableres eksempelvis et anlæg fra Kilian Water til rensning af spildevand fra 400 personer vil der i forbindelse med driften blive udledt ca. 4.500 kg CO2 ækv./år. Dette er væsentligt mindre end den tilsvarende udledning på ca. 16.500 kg CO2 ækv./år, hvis der – helt konventionelt – etableres en kloakledning til nærmeste renseanlæg.

Vi valgte som vores rådgiver i Rethink projektet Peter Tychsen med virksomheden Lobster. Han har været en meget værdifuld støtte for os, til at løfte vores løsninger ind i en for os relativt ny kontekst, nemlig samarbejdet med forsyningsvirksomheder omkring spildevandsløsninger i det åbne land. Peters store professionelle erfaring med avancerede spildevandssystemer, gjorde ham til den helt rette person til at hjælpe os med at drage den tekniske og økonomiske sammenligning mellem et decentralt, grønt beplantet filter og en centraliseret løsning med lang transport af spildevandet. Tallene taler deres tydelige sprog og Peter pointerer at en decentral renseløsning løser en række problemer omkring vandindsivning, overløb og svovlbrinte. ”Spildevand er en ressource, det bliver først et problem når der er meget af det på et sted” fastslår Peter Tychsen, og henviser til hvad vi i Kilian Water kan bidrage med i kraft af decentrale velfungerende og robuste anlæg til landsbyer i det åbne land, hvor restprodukter eksempelvis også kan genanvendes direkte i jordbruget. Vores løsninger udgør en mulighed for forsyningerne, til at opnå ressourcebesparelser, både når det gælder miljø og økonomi.

Se case beregning over CO2 belastning ved decentral løsning vs. centraliseret løsning med her.
Se case beregning af driftsudgifter ved decentral løsning vs. centraliseret løsning med her

Eksempler på beplantede filteranlæg til landsbyer:

 • Strynø, 400 PE, beplantet filteranlæg
 • Tjørnelunde,100 PE, beluftet beplantet filter
 • Ørby, 180 PE beplantet filter, iMETland
 • Indien, Aligarh, 1000 PE beplantet filteranlæg til Universitets-campus
 • Indien, Hyderabad, 5000 PE beluftet beplantet filter til Heartfulness Meditationscenter.

God økonomi i decentral rensning- Rapport fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har i 2017 lavet en rapport omkring økonomien i decentrale renseløsninger. Den viser at beplantede filteranlæg til husstande i det åbne land ofte vil være økonomisk fordelagtigt for forsyninger, frem for kloakering med trykledninger til de centrale rensningsanlæg. Se rapporten her. Rapporten analyserer kun mht. anlæg til enkelthusstande. Der er væsentlige stordriftsfordele ved beplantede filteranlæg til flere husstande, hvilket kan betyde yderligere fordele i at vælge en decentral model.

Regnvandsbetingede Udledninger

Når der kommer et kraftigt regnskyl, kan kloaker, pumpebrønde og rensningsanlæg ikke altid følge med. Det resulterer i overløb af urenset vand, der ender i søer, åer og andre recipienter, som dermed bliver forurenet.

Kloaksystemet er ofte ikke lavet til at kunne håndtere de større regnskyl, som vores klima byder på i dag, og som formentlig vil blive et stigende problem med tiden. Læs mere om vores bud på løsning her.

First flush

‘First flush’ er den første mængde vand i et regnskyl, som er mest forurenet. Dette fænomen er den største udfordring i forhold til at beskytte recipienten.

Dette første skyl ‘vasker’ tage, veje og overflader, og bærer alt skidtet med sig til kloakkerne, som også indeholder spildevand. Hvis kloakkens kapacitet er for lille, opstår der overløb.

Læs mere om vores naturbaserede renseløsninger til regnvandsbetingede udledninger her.

Projekt Sikkert Søbad

I samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut har Kilian Water været en del af et testprojekt, som havde til formål at sikre rent badevand i Skanderborg Sø igennem overvågning, varsling og rensning.

Kilian Water deltog i projektet i forhold til rensning af tilløb, hvor det beplantede filteranlæg skulle stå sin prøve overfor et højteknologisk renseanlæg.

Her er et uddrag fra projektet:

“Derudover har testen af de to renseløsninger givet et indblik i fordele og ulemper med hhv. en beplantet løsning og en risteløsning i kombination med desinfektion. Det beplantede filter fra Kilian Water har en pæn og rekreativ fremtoning og er uden lugtgener. Anlægget kræver lidt mere plads, hvor det etableres, dog har den i projektet testede løsning indlagt beluftning, hvilket mindsker det nødvendige areal af anlægget. Det beplantede filter har vist sig meget effektiv til at reducere både organisk stof og kvælstof ved vandflow op til 12 m3/dag. Her ses også kraftig reduktion af E.coli og Enterokokker og udledningskravene kunne overholdes.”

For Kilian Water var projektet en øjenåbner, at anlægget kunne belastes med så høj hydraulisk kapacitet. Anlægget var projekteret til 2,25 m3 per dag og blev belastet i ‘peak-fasen’ med 240 m3 per dag, svarende til 2,78 liter pr sekund eller mere end 10.000%. Ved denne belastning kunne anlægget stadig opfylde O-krav (COD < 125 mg pr liter), se nedenstående tabel (figur 22, s. 36, Sikkert Søbad, 2018).

Læs den fulde version af rapporten – klik her.

 

Research and Development

Hvis I som forsyning har et særligt behov hvor I ser et potentiale for udvikling af en lokal filterløsning, så kontakt os, så vi sammen kan udvikle på idéen. Vi bidrager med vores erfaring, netværk og dygtige medarbejdere.

Se mere om vores omfattende udviklings-arbejde under fanen Udvikling.

Internationalt netværk

Udover projekter i Danmark, har Kilian Water også et bredt internationalt netværk. Vi samarbejder og videndeler med flere andre dedikerede specialister i naturlig spildevandsrensning. Derfor er vi altid klar med nyeste viden på området.

Vi arbejder blandt andet sammen med Rietland fra Belgien, Blue Drop fra Inden, Iridra fra Italien, EcoBird fra Frankrig samt Naturally Wallace fra USA.