Udvikling

Udvikling

R&D – Research & Development

Forskning og udvikling er en af hjørnestenene hos Kilian Water. Du får altid den nyeste viden om det beplantede filter med hos os. Nysgerrighed og engagement i bæredygtige løsninger på spildevandsområdet er vores drivkraft. Derfor har vi tæt kontakt til forskningsmiljøet, og deltager i flere udviklings- og undersøgelsesprojekter både i Danmark og internationalt. Det giver rigtig god mening for os, at vi som virksomhed udveksler erfaring og viden med forskningsinstitutioner og kolleger inden for spildevandsbranchen, så vi sammen kan finde og afprøve nye metoder inden for spildevandsrensning, og det gør, at vi altid er på forkant med udviklingen af det beplantede filteranlæg.

Her kan du se et udpluk af spændende igangværende projekter, og projekter vi har deltaget i:

NATURE 

iMETLAND

Sikkert Søbad

GUDP / PLANTNAT

EU-projekt HIGHWET

SWINGS (Indien)

NATURE

 

NATURE er et europæisk undersøgelsesprojekt, finansieret af Horizon 2020, som er lanceret med det formål at vurdere forskellige løsninger inspireret af naturen til at tackle vandforurening på en bæredygtig måde.
Koordineret af det spanske universitet, Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), vil NATURE udvikle og vurdere flere naturbaserede løsninger, såsom konventionelle og mere højteknologiske konstruerede vådområder, re-naturalisering af floder og genopretning af vådområder, for at reducere antibiotika, patogene bakterier og antimikrobiel resistens. Herunder ses en skitse af vandløbet med de forskellige steder, hvor man undersøger naturbaserede løsninger og deres evne til at reducere antibiotika, patogene bakterier og antimikrobiel resistens.

 

De naturbaserede løsninger bliver testet på forskellige steder i hele vandløbssystemet – fra byerne til de kystnære områder – for at vurdere deres evne til at reducere udvalgte forurenende stoffer og dermed forbedre vandkvaliteten.
De 6 partnere i projektet kommer fra Portugal (CIIMAR), Spanien (CSIC), Tyskland (KIT), Mali (ENI-ABT) og Danmark (AU). Kilian Water (KW) står for screening og karakterisering af forskellige typer anlæg etableret i Danmark.
Desuden skal Kilian Water undersøge, om det beplantede filter kan optimeres, så det bliver endnu bedre til at reducere antibiotika. Projektet forventes afsluttet i 2024.

Udvikling af det beplantede filter

iMETland -projektet undersøgte mulighederne for næste “version” af de beplantede filteranlæg til mindre bysamfund.

Der blev bygget fire testanlæg på hver 200 PE;  Kilian Water ApS stod for etableringen af testanlægget i Danmark.

  • Det forventes at renseeffektiviteten forøges med faktor 10 ved at kombinere elektroaktive bakterier med elektroaktivt filtermateriale.
  • Nul-energi-løsning; det beplantede filter er koblet til solpaneler og kan etableres på steder uden strømforsyning.
  • Renseprocessen producerer et svagt strømsignal, som gør det muligt at følge og kontrollere rensningen på mobilenhed.
  • Testanlæg bygges i Nordeuropa, Sydeuropa, Nordamerika og Sydamerika, således at klimaet indflydelse på anlægget synliggøres, og vi der igennem får viden om hvordan anlæg bedst kan tilpasses gældende klimaforhold.

Test- anlægget blev bygget i 2017. Anlægget modtager spildevand fra landsbyen Ørby og sommerhusområdet Ørby Strand. TV SYD har været forbi, og du kan se deres indslag på dette link ca 11:40 inde i programmet.

Kloakmestrenes fagblad Faktuelt har bragt en artikel om projektet, som kan læses her

iMETland er et EU-projekt hvor Kilian Water ApS er én ud af 11 partnere fra flere EU-lande samt Argentina og Mexico. Projektet forløb fra 2015 til 2018.

Hvordan sikres Danmarks badesøer mod kloakvand?

Søerne er attraktive badesteder i sommervarmen, men kraftige regnskyl og skybrud kan overbelaste spildevandssystemerne, så der ledes fortyndet kloakvand ud i søerne. På landsplan er der knap 14.000 steder, hvor store regnmængder kan give overløb af fortyndet spildevand, så der er god brug for udvikling af nye metoder til håndtering af overløbsvandet.

I projektet “Sikkert Søbad” var der fokus på udvikling af et samlet koncept til overvågning, varsling og rensning af overløbsvand til sikring af badevandssikkerheden og forbedring af vandkvaliteten i recipienter. Kombinationen af de rette tekniske løsninger og intelligent varsling er en ny måde at se helhedsorienteret på de regnvandsbetingede udledninger fra fælleskloak. To forskellige typer anlæg til spildevandsrensning er testet; heraf det ene et beplantet filter fra Kilian Water ApS. De to testanlæg er afprøvet med henblik på at rense overløbsvandet, så man undgår at lede urenset spildevand ud i søen.

Horsens Folkeblad var på pletten ved søsætningen af dronebåden.

En sammenfatning af projektets arbejde og konklusioner kan du læse i denne korte artikel fra DANVA´s blad DANSKVAND

En detaljeret beskrivelse af projektet, erfaringer og konklusioner finder du her i den afsluttende rapport fra april 2018.

“Sikkert Søbad” er et MUDP-projekt ( MUDP er Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Kilian Water ApS indgår i projektet sammen med Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, Stjernholm og Amphi-Bac. Projektet forløb fra januar 2016 til december 2017.

Hvordan optimeres renseeffekten af planter i minivådområder?

Reducering af næringsstofudledning fra landbruget er en vigtig dagsorden i hele landbrugs- og fødevaresektoren. Her kan beplantede minivådområder være et effektiv middel, men planterne til områderne er ofte vanskelige og bekostelige at skaffe. Projektet PLANTNAT (planteproduktion for erhverv og natur) skal bidrage med udvikling af en planteproduktion, der skal gøre det nemmere at skaffe sump- og undervandplanter til områderne. Kilian Water ApS skal sammen med de øvrige deltagere i projektet udvikle konkrete måder hvorpå planterne kan dyrkes og efterfølgende høstes i moderne dambrugs plantelaguner. Projektet skal desuden klarlægge den bedste kombination af plantearterne. Dels finde ud af, hvilken plantekombination der vil give den største biodiversitet af vanddyr og insekter i minivådområderne, men også finde ud af, hvilken plantekombination der har den største evne til at fjerne kvælstof.

PLANTNAT er et GUDP- projekt (GUDP er Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram). Kilian Water ApS indgår i projektet sammen med Aarhus Universitet – Inst. for Bioscience, Dansk Akvakultur, Landbo Nord, Silkeborg Kommune, Løjstrup Dambrug v. Museholm a/s og SEGES. Projektet forløber fra 1/10 2015 – 1/3 2019

Læs her artiklen om HighWet-projektet, Nordjyske 6. november 2014

Udvikling af billigere og bedre beplantede filteranlæg

Kan filterarealet nedbringes uden at gå på kompromis med effektiviteten? Kan det beplantede filter rense industri-spildevand og spildevand fra landsbyer ? Kan nye effektive metoder findes til fældning af fosfor ? Og kan rensningen optimeres samtidig med at prisen reduceres ?

Ja, det ser det ud til ! EU-projektet HIGHWET (Performance and validation of HIGH-rate constructed WETlands” 2013 – 2015) er netop afsluttet med interessante resultater. I tæt samarbejde med Aarhus Universitet, Mariagerfjord Kommune, en lokal kloakmester og fødevarevirksomheden KT Food har Kilian Water ApS anlagt et special-designet testanlæg hos fødevarevirksomheden i Mariagerfjord kommune. Aarhus Universitet har gennem flere intense test-perioder undersøgt renseresultaterne, og det viser sig at:

– Beluftning i det beplantede filter kan reducere arealstørrelsen med en faktor 4. Således kan spildevand renses på 0,8 m2 pr PE.

– Det beplantede filter med aktiv beluftning kan etableres billigere, da reduceret areal også betragteligt reducerer etableringsomkostninger til filtermateriale og gravearbejde.

Der er mange spændende perspektiver i de erfaringer Kilian Water ApS har fået med fra projektet. Det beplantede filter med aktive beluftning er blevet vores foretrukne spildevandsløsning til større spildevandsmængder og flere husstande; det er allerede nu etableret flere steder med gode resultater. Anlægget har tillige vist sig egnet til rensning af andre typer spildevand end husspildevand; f.eks. fra levnedsmiddelindustri og frisør. Desuden er Polonite også blevet en del af de løsninger vi tilbyder, når der er SOP krav med udledning til en recipient.

Projektets resultater beskrives i denne rapport

HIGHWET-projektet var et EU projekt i samarbejde med 5 andre firmaer og universiteter fra europæiske lande. Der blev bygget to testanlæg – ét i Danmark og ét i Spanien. Projektet forløb fra 2013 – 2015.

Udvikling af spildevandsrensning i Indien

I Danmark kender vi ikke til tørke og er heldige med at vi (stadig) har dejligt vand i undergrunden vi kan pumpe op. Men i store dele af verden er rent vand en knap ressource, og derfor er der stort fokus på, hvordan spildevandet kan samles og renses, så det igen får den nødvendige renhed og kvalitet til at kunne genbruges.

EU-projektet SWINGS (Safeguarding Water resources in India with Green and Sustainable tecnologies) har Kilian Water ApS  samarbejdet med  7 forskellige europæiske virksomheder og universiteter samt indiske virksomheder og universiteter omkring udvikling af rensning og genanvendelse af spildevand. Kilian Water ApS var tovholder på etableringen af et stort beplantet filter på 1000 PE ved et universitet i Indien. Andre europæiske virksomheder leverede viden om tilknyttede renseløsninger, således at spildevandet opnår en kvalitet, der gør det muligt at genbruge vandet. Aarhus Universitet har i april 2016 afrundet en serie tests og renseresultaterne er lovende. Projektet giver ny viden om hvilke løsninger der er optimale at sammenkoble, så spildevandsrensningen i Indien vil være tilstrækkelig effektiv til at vandet i de tørre perioder kan genanvendes. Der er planer om at det nyudviklede anlæg nu skal etableres mange flere steder i Indien.

Se resultater og rapporter på projektets hjemmeside: http://www.swingsproject.com

Sådan ser anlægget ud i 2017: